ALGEMENE VOORWAARDEN MONDZORG BERKIEN

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden welke door of namens “Mondzorg Berkien” worden verricht.

Tarieven

De tarieven voor de behandelingen worden jaarlijks vastgesteld door de NZA. Mondzorg Berkien behoudt zich het recht voor om deze tarieven tussentijds aan te passen. Voor behandelingen boven € 250,00 wordt een begroting opgesteld.

Vergoeding zorgverzekeraars

Een behandeling komt in veel gevallen alleen in aanmerking voor vergoeding door uw zorgverzekeraar indien u een aanvullende verzekering hebt afgesloten. Mondzorg Berkien kan in geen enkel geval uitspraken doen over vergoeding van de behandelingen. U dient zelf vooraf te informeren bij uw zorgverzekeraar of een behandeling door een vrijgevestigd mondhygiënist voor vergoeding in aanmerking komt.

Afspraken

 • Behandeling geschiedt uitsluitend op afspraak.
 • Afspraken kunt u telefonisch annuleren via; 0174-631593. Van maandag t/m vrijdag zijn wij telefonisch bereikbaar van 08.30-12.00. 
 • Afspraken kunnen niet worden geannuleerd via email of sms/whatsapp.
 • Afspraken die niet uiterlijk 24 uur van tevoren worden geannuleerd, worden in rekening gebracht. Er wordt 50% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 • Indien u een afspraak heeft bij de mondhygiënist, krijgt u 2 dagen voorafgaand aan de afspraak een herennering via sms.
 • Indien de mondhygiënist verhinderd is (door bijv. ziekte) dan kan het voorkomen dat een behandeling wordt overgenomen door een collega. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zullen wij met u een nieuwe afspraak maken.
 • Wij stellen het op prijs als er veranderingen zijn omtrent uw persoonlijke gegevens (verhuizing, andere naam, telefoonnummer, e-mailadres, etc.) u dit spoedig aan ons kenbaar maakt, zodat wij dit tijdig kunnen aanpassen. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de goede bereikbaarheid.

Betaling

 • De nota wordt afgehandeld via het factoringsbedrijf infomedics.
 • De nota hoeft u niet zelf te declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Indien u de nota gedeeltelijk of geheel zelf moet betalen ontvangt u via infomedics een factuur.
 • Facturen welke niet tijdig worden betaald, worden overgedragen aan een incassobureau.
 • Indien een factuur niet voldaan is, kan er geen nieuwe afspraak gemaakt worden of uw bestaande afspraak wordt door ons geannuleerd.

Gezondheidsvragenlijst

 • Bij het  eerste bezoek  (intake) wordt er een gezondheidsvragenlijst afgenomen. Indien deze lijst niet (volledig) is ingevuld kan geen behandeling plaatsvinden.
 • Medewerkers bij “Mondzorg Berkien” hebben beroepsgeheim. Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy. Gegevens die u on toevertrouwd worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld.
 • Het kan zijn dat er i.v.m. uw gezondheid speciale voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden t.a.v. de behandeling. Dit wordt dan met u besproken. Wij adviseren u dan ook om ons op de hoogte te houden van wijzigingen omtrent uw gezondheid/medicijnen.

Rapportage en informatie

Mondzorg Berkien stuurt op verzoek een rapportage brief naar uw behandelend tandarts. Indien u hier bezwaar tegen heeft dient u dit vooraf schriftelijk kenbaar te maken. Mondzorg Berkien kan met uw toestemming gegevens opvragen bij derden (specialist, huisarts, tandarts, etc.).

Behandeling

Als een zorgverlener u behandelt, heeft u op grond van de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. U hoeft hiervoor geen contract of iets dergelijks te tekenen. In de WGBO staan allerlei rechten en plichten die bij deze geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. Hier moeten de zorgverlener en u als patiënt zich aan houden.

Een zorgverlener heeft de plicht u te informeren over: uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten; de aard en het doel van het onderzoek en de behandeling; de te verwachten gevolgen van de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid.

De zorgverlener geeft de informatie over het onderzoek en de behandeling: aan de patiënt zelf als hij 16 jaar of ouder is; aan de patiënt en de ouders/verzorgers als de patiënt tussen de 12 en 16 jaar is; aan de (wettelijke) vertegenwoordiger (ouder, familie, gemachtigde, mentor) bij wilsonbekwaamheid (als iemand op grond van zijn leeftijd of verstandelijke vermogens niet zelf in staat is beslissingen te nemen).

Als patiënt heeft u onder andere het recht: op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand; om op basis van de informatie die u heeft gekregen van uw zorgverlener te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling; op een second opinion (tweede mening) van een andere deskundige dan de behandelend zorgverlener; op inzage in uw medisch dossier.

U heeft ook een aantal plichten. U moet onder andere: de zorgverlener duidelijk en volledig informeren zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen; zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de zorgverlener u geeft.

Privacy

We hebben één patiënten database en delen uw persoonsgegevens uitsluitend binnen onze praktijk, met uw tandarts/behandelend arts waar wij in het kader van uw behandeling mee samen werken. We bewaren uw persoonsgegevens 15 jaar, zoals de wet voorschrijft en niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we deze persoonsgegevens van u hebben gekregen. We verwerken ook niet meer persoonsgegevens dan nodig is om uw behandeling op de best mogelijke manier uit te voeren.

We beveiligen onze ICT-infrastructuur adequaat en monitoren de systemen proactief. Uw veiligheid en privacy staan bij onze praktijk altijd voorop.

Klachten

Indien u om welke reden dan ook klachten heeft over “Mondzorg Berkien” wordt u in eerste instantie verzocht zich te wenden tot de praktijk. Op grond van de Wet Klachtrecht cliënten Zorgsector is de zelfstandig ondernemende mondhygiënist verplicht een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen jegens een patiënt. Vrijgevestigde mondhygiënisten en tandprothetici die lid zijn van NVM-mondhygiënisten en ONT-tandprothetici, zijn automatisch aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici. Mondzorg Berkien lid van de vereniging NVM-mondhygienisten en ONT-tandprothetici.

Betaling

Tarieven mondzorg Berkien.

De tarieven voor preventieve mondzorg worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Op onze website staan de meest gebruikte tarieven vermeld.

Het facturatieproces is uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

Veel voorkomende vragen omtrent infomedics;

 • Hoe controleer ik de status van mijn betaling?
  Om de status van uw betaling te controleren gaat u naar de website van  Infomedics. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul de omschrijving (cijferreeks) in, welke op uw factuur vermeldt staat, en controleer of uw rekening is betaald.
 • Is er de mogelijkheid tot een betalingsregling?
  Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u een betalingsregeling treffen. Dit kunt u eenvoudig via de website van Infomedics regelen. Aan een betalingsregeling zijn wel extra kosten verbonden.
 • Wat gebeurt er met mijn gegevens?
  Om uw factuur door Infomedics te kunnen laten verwerken delen wij de hiervoor noodzakelijke gegevens met hen. Zo zorgen zij ervoor dat u de juiste nota ontvangt. Infomedics ontvangt geen medische gegevens of inhoudelijke gegevens over de behandeling.
 • De uitwisseling van gegevens met Infomedics is opgetekend in een verwerkersovereenkomst. Hiermee wordt voldaan aan alle geldende wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • Daarnaast beschikt Infomedics over alle keurmerken voor privacy- en gegevensbescherming (ISO27001, ISO 9001 en NEN7510).
 • Meer informatie over Infomedics. Wanneer u meer informatie wilt over Infomedics dan kunt u uiteraard terecht op hun website of neem contact op met de Servicedesk van Infomedics, zij zijn van maandag tot en met vrijdag tussen tussen 09:00 uur en 17:00 uur bereikbaar via 036 – 20 31 900.